decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

חוקי מגן

חוקי המגן הם חלק מדיני העבודה שמטרתם לעגן את זכויותיהם הבסיסיות של העובדים באמצעות הטלת חובה חוקית על המעביד להעניק לעובדיו תנאי עבודה אשר אינם ניתנים לביטול.

  • חוקי המגן נועדו להגן על זכויותיהם של עובדים (מי שמקיימים יחסי עובד-מעביד עם מעסיקיהם) הן מפני פגיעה על-ידי המעבידים והן מפני ויתור של העובד עצמו על זכויותיו.
  • חוקי המגן הם מחייבים (קוגנטיים) ולא ניתן להתנות עליהם:
  • המעביד אינו יכול להעסיק עובד בניגוד להוראות חוקי המגן.
  • העובד או נציגות עובדים אינם יכולים לוותר על זכות מהזכויות המוענקות בחוקים אלו, אף לא בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי.
  • חוקי המגן קובעים תנאי העסקה מינימליים וקובעים רף בסיסי לאופן ההעסקה והשמירה על ביטחונם ובטיחותם של של העובדים.

חוקי המגן העיקריים

חוקי המגן העיקריים בישראל:
חוק דמי מחלה
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
חוק הגנת השכר
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק החניכות
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים
חוק חופשה שנתית
חוק למניעת הטרדה מינית
חוק עובדים זרים
חוק עבודת הנוער
חוק עבודת נשים
חוק פיצויי פיטורים. – לדוגמא במקרה של חברת המזגן
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שכר מינימום
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954

מהו חוק עבודת נשים?

הזכות לשוויון בהזדמנויות בעבודה, אמנם פתחה אפשרויות רבות וטובות לנשים, אך עם זאת החוק לעבודת נשים נועד להגן עליהן במצבים שונים כמו היריון ולידה.

 

מגבלות ואיסורים

לפי חוק עבודת נשים, שר העבודה והרווחה, רשאי לאסור או להגביל את העסקתה של עובדת, או למנוע ממנה לעבוד במשמרת לילה, אם לדעתו היא עלולה לפגוע בבריאותה. לעומת זאת, המעביד לא יכול לסרב לקבל אשה לעבודה, רק מפני שהיא לא מוכנה לעבוד במשמרת לילה, עקב נסיבות בטיחותיות או בריאותיות, למעט תעסוקה בתפקידים טיפוליים בבתי חולים, בעיתונות, בבתי מלון, בשירותי תעופה, ובתפקידי ניהול המחייבים עבודת לילה.

חופשת לידה

עובדת בהיריון שקרובה לזמן הלידה, זכאית לצאת לחופשת לידה בתשלום ולמעביד אסור בשום מקרה להעסיקה בזמן החופשה או לחילופין לפטר אותה.

דמי לידה

דמי לידה משולמים לעובדת שיצאה לחופשת לידה, ונועדו לפצות אותה על אובדן השכר או ההכנסה בזמן ההריון והלידה. דמי הלידה הם גמלה המחליפה את השכר, והם נקבעים בהתאם לגובה המשכורת הרגילה של העובדת בתנאי שהיא מבוטחת בביטוח לאומי.

משך זמן חופשת הלידה

משך זמן חופשת הלידה הוא 26 שבועות, מתוכם 7 שבועות או פחות מזה, לפי רצון העובדת, טרם יום הלידה המשוער והיתר לאחר יום הלידה. העובדת רשאית לקצר את משך התקופה, אך לא פחות מ 14 שבועות. המעביד לא יכול לדחות את בקשתה.

הארכת תקופת הלידה

עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים במהלך תקופת חופשת הלידה לתקופה של שבועיים ומעלה, זכאית להאריך את חופשת הלידה עד לארבעה שבועות נוספים.
עובדת שילדה תאומים, שלישייה, או יותר בלידה אחת, זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה בשלושה שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף שילדה באותה הלידה. במקרה והתינוק חייב להישאר בבית החולים לאחר הלידה, זכאית העובדת להאריך את חופשתה בשבועיים נוספים.

חופשת לידה לבן הזוג

עובד שבת זוגו ילדה והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או נמצא בטיפולו עקב נכות או מחלה של בת הזוג זכאי לצאת לחופשת לידה. אם בת הזוג ויתרה על זכויותיה לקבל חופשת לידה, בן הזוג יוכל לקבל אותן במקומה.

בני זוג מאותו מין

במקרה של זוג נשים שהביאו יחד ילד לעולם, האמא הביולוגית זכאית לצאת לחופשת לידה בתשלום, והאמא השנייה רשאית לחלוק איתה את החופשה, בדומה לזכויות בן הזוג של היולדת. במקרה של שני גברים, את הזכויות לחופשת לידה בתשלום יקבל האב הביולוגי, או בן זוגו, במידה ויחליט לוותר עליהן.

שעות נוספות במהלך ההריון

בחודש החמישי להריון, נדרשת העובדת ליידע את המעביד שלה. מהרגע שנודע למעביד, אסור לו להעסיק אותה בשעות נוספות וביום המנוחה השבועית, החל מהחודש החמישי להריון ועד לסיום חופשת הלידה.

חופשה לאחר הפלה

עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר ממקום עבודתה שבוע לאחר ההפלה, במקרה ורופא אישר כי מצב בריאותה מחייב היעדרות ממושכת, היא זכאית להיעדר בהתאם להוראות הרופא, אך לא יותר מששה שבועות.

טיפולי פוריות

טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ-גופית, יכולים להיחשב, לפי החלטת רופא, לימי מחלה, והעובדת זכאית לקבל את אותן הזכויות, כמו בחופשת מחלה.

שהייה במקלט לנשים מוכות

בשנה הראשונה בה שוהה עובדת במקלט לנשים מוכות, באישור משרד העבודה או לשכת הסעד, בתקופה הקצרה משישה חודשים, העובדת לא תאבד את זכויות הוותק שלה, כמו במקרה של יציאה לחופשה ללא תשלום וחל איסור לפטר אותה בזמן זה.

חוק דמי עבודה

חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976

מהו חוק דמי מחלה?

העובד חלה ולא מגיע לעבודה, האם מגיע לו כסף? כמה כסף מגיע לו? ומתי יקבל אותו?

משמעות חוק דמי המחלה

החוק נועד להגן על העובדים בשעה שהם חולים ולא יכולים לעבוד. לפי החוק המעביד חייב לשלם כסף על ימי מחלת העובד, לפי תנאים קבועים.

מי שמחליט אם העובד כשיר לעבודה, או זקוק לימי מנוחה, הוא רופא מוסמך ועל מנת לקבל את דמי המחלה נדרש אישור רפואי.

מועד קבלת דמי מחלה

במידה והעובד נעדר במשך יום אחד עקב מחלתו, הוא לא זכאי לדמי מחלה. במקרה של היעדרות בת יומיים או שלושה, זכאי העובד החולה לקבל חצי מהסכום. החל מהיום הרביעי הוא זכאי לקבל דמי מחלה מלאים. מספר ימי המחלה נקבעים על פי אישורו של רופא בלבד.

 הגבלה על דמי מחלה

דמי המחלה מוגבלים ל 18 ימים בשנה, לעובד בעל ותק של שנה ומעלה במקום תעסוקתו. עובד שמועסק פחות משנה, זכאי לקבל עד יום וחצי על כל חודש של עבודה. חודש עבודה ממוצע לאדם שעובד חמישה ימים בשבוע, הוא כ- 21 ימי עבודה.

ימי המחלה לא מצטברים ממקום עבודה אחד למשנהו, כך שבמידה והחלפתם מקום עבודה, ספירת ימי המחלה תתחיל מחדש.

ההבדלים בין עובד במשכורת לעומת עובד בשכר

עובד במשכורת הוא מי שמרוויח כל חודש משכורת קבועה, לעומת עובד בשכר המקבל תשלום על כל עבודה שהוא מספק בנפרד, כמו למשל, פרילנס. ההבדל העיקרי בקבלת דמי המחלה, הוא שהעובד במשכורת מקבל תשלום גם בחגים ובשבתות והעובד בשכר מקבל את דמי המחלה ללא ימי חג ושבת.

סכום דמי המחלה

סכום דמי המחלה הוא בגובה המשכורת גם לעובד במשכורת וגם לעובד בשכר. בעבר נהגו לשלם רק 75 אחוזים על ימי המחלה, אך התיקון לחוק מאפריל 2011, שינה את המצב ואף שיפר אותו לטובת העובדים.

מועד קבלת דמי המחלה

את דמי המחלה מקבלים ביום המשכורת הבאה מיד לאחר חופשת המחלה. חשוב לדאוג להעביר את האישור הרפואי, כשבעה ימים לפני מועד המשכורת, אחרת התשלום ידחה לחודש נוסף. אם המעביד לא משלם בזמן, דינו כדין הלנת שכר והוא צפוי לשלם ריביות על העיכוב.

פיטורים בזמן מחלה

אסור לפטר עובד בזמן שהוא נמצא בחופשת מחלה, אלא אם המעביד הודיע לו על הפיטורים לפני המחלה, או במקרה שהמעביד פשט את הרגל, או שהעסק נסגר מכל סיבה אחרת בדיוק בזמן שהעובד חלה.


מחלת הילד, ההורה, או בן הזוג

החוק מאפשר לקבל דמי מחלה גם כאשר צריך לטפל בחולה משמעותי אחר.
הורים לילד עד גיל 16 רשאים לקחת דמי מחלה, על חשבון דמי המחלה שלהם, בתנאי שבן הזוג ממשיך לעבור רגיל או אם הוא הורה יחיד. ימי המחלה לא יעלו על 8 ימים, גם אם יש יותר מילד אחד.

במידה וההורה חולה והוא בן 65 ומעלה וזקוק להשגחה סיעודית, זכאי העובד לקבל 6 ימי מחלה בשנה, על חשבון ימי המחלה של ההורה. אם בן הזוג חולה מאוד, בדרגה שהוא לא יכול לתפקד בעצמו, זכאי העובד לקבל 6 ימי מחלה.

שלילת הזכות לדמי מחלה

עובד שקיבל תעודת מחלה מרופא, אך בכל זאת מגיע לעבודה ומקבל עליה תשלום, אינו זכאי לקבל דמי מחלה בנוסף. אם דמי המחלה שולמו כבר על ידי המעסיק, הוא רשאי לתבוע אותם בחזרה.

loading
×