decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

חוקי מגן

חוקי המגן הם חלק מדיני העבודה שמטרתם לעגן את זכויותיהם הבסיסיות של העובדים באמצעות הטלת חובה חוקית על המעביד להעניק לעובדיו תנאי עבודה אשר אינם ניתנים לביטול.

  • חוקי המגן נועדו להגן על זכויותיהם של עובדים (מי שמקיימים יחסי עובד-מעביד עם מעסיקיהם) הן מפני פגיעה על-ידי המעבידים והן מפני ויתור של העובד עצמו על זכויותיו.
  • חוקי המגן הם מחייבים (קוגנטיים) ולא ניתן להתנות עליהם:
  • המעביד אינו יכול להעסיק עובד בניגוד להוראות חוקי המגן.
  • העובד או נציגות עובדים אינם יכולים לוותר על זכות מהזכויות המוענקות בחוקים אלו, אף לא בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי.
  • חוקי המגן קובעים תנאי העסקה מינימליים וקובעים רף בסיסי לאופן ההעסקה והשמירה על ביטחונם ובטיחותם של של העובדים.

חוקי המגן העיקריים

חוקי המגן העיקריים בישראל:
חוק דמי מחלה
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
חוק הגנת השכר
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק החניכות
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים
חוק חופשה שנתית
חוק למניעת הטרדה מינית
חוק עובדים זרים
חוק עבודת הנוער
חוק עבודת נשים
חוק פיצויי פיטורים. – לדוגמא במקרה של חברת המזגן
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שכר מינימום
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
חוק שעות עבודה ומנוחה

LEAVE A REPLY

loading
×